โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่แม่ชี
และเยาวสตรี เพื่อพัฒนาเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-2019) ซึ่งเกิดการระบาดไปทั่วโลก และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่สุด ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ดังต่อไปนี้ ด้านการสร้างความตระหนักและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 2. ทางโรงเรียนมีการจัดทำมาตรการป้องกัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 3. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาแก่นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองผ่านทางเว็ปไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของโรงเรียน และการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภายในโรงเรียน 4. เฝ้าระวังนักเรียนที่ป่วยในโรงเรียน โดยครูประจำชั้นสังเกตอาการของนักเรียน เช่น มีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หายใจเหนื่อยและหอบ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเมื่อพบอาการดังกล่าวทางครูประจำชั้นจะส่งต่อฝ่ายพยาบาลเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น เมื่อดูแล้วมีโอกาสในการเสี่ยงเป็นโรค จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อนำนักเรียนไปพบแพทย์ต่อไป จากนั้นให้ครูประจำชั้นติดตามอาการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 5. ในกรณีที่มีนักเรียนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ให้ครูประจำชั้นและฝ่ายพยาบาลแนะนำให้ไปพบแพทย์ 6. หาก ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้ฝ่ายพยาบาลแนะนำให้ไปพบแพทย์ จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายติดตาม และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 7. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในประเทศ และภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง 8. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองผ่านทางสื่อออนไลน์ของโรงเรียน 9. โรงเรียนแจก Face Shield ฟรี ให้นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน

อ่านต่อ >>

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ม.3-6

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ career day เป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 กิจกรรมครั้งนี้จะมีนักเรียนชั้น ม.4 ทั้งหมดเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยจะแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายๆ และจะมีพี่ต้นแบบจากอาชีพต่างๆ ในครั้งนี้มีพี่ต้นแบบอาชีพตำรวจ นักวิชาการสาธารณสุข ออแกไนซ์เซอร์ ครีเอทีฟ วิศวกรโยธา วิศวกรหุ่นยนต์ นักแปล ล่าม ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สถาปนิก และ ยูทูปเบอร์ มาให้ความรู้กับนักเรียนตามความสนใจในแต่ละสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับอาชีพต่างๆ ที่ตนเองสนใจ และยังเป็นการช่วยนักเรียนในการวางแผนการเรียนในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ #มูลนิธิพุทธรักษา เป็นอย่างสูงที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับลูกๆ ธรรมจารินี ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณพี่ต้นแบบที่ใจดี สละเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆ นะคะ

อ่านต่อ >>

4th MCU Contest

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศงาน "สัปดาห์มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประกวด การกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ???????? ทั้งนี้โรงเรียนธรรมจารินีวิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกซ้อมที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการสวดมนต์ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณคณะนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละเวลาส่วนตัวมาฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ >>

การรับบริจาค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

สมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนตามกำลังศรัทธา

เจ้าภาพอาหารกลางวัน 20,000 บาทต่อวัน หรือตามกำลังศรัทธา

สนับสนุนการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน ของใช้นักเรียน ตามกำลังศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

032-281058, 032-282222, 032-282781

มือถือ 089-7448665, 086-0208027

https://www.thaischool.org
>> ดูรายละเอียดการรับบริจาค