โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ในปี 2533 มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา ได้จัดทำโครงการธรรมจารินีวิทยาขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กผู้หญิง เยาวสตรีที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ครอบครัวแตกแยก กำพร้า ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งเยาวสตรีกลุ่มดังกล่าวเป็นเหยื่อจากภัยสังคม เช่น การถูกล่อลวง การถูกละเมิดทางเพศ การถูกชักจูงให้ใช้สารเสพติดและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อันนำไปสู่การทำแท้ง ความไม่พร้อมในการมีครอบครัว และการติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น สภาพปัญหาทางสังคมดังกล่าวทำให้เยาวสตรี ขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นมูลนิธิธรรมจารินีจึงเปิดรับเยาวสตรีที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำกัดอายุจากทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงขาดโอกาสทางการศึกษา โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

ในปีพ.ศ.2546 ระบบการศึกษานอกโรงเรียนได้ปฏิรูปการศึกษาโดยกำหนดอายุผู้เรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาทำให้เยาวสตรีที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา หมดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาในกลุ่มเยาวสตรีที่ขาดโอกาสนี้ได้รับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา และให้มีโอกาส ทางการศึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิธรรมจารินีวิทยาจึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ ตามมาตรา 15(3) เปิดสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำและจัดการศึกษาแบบเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 โดยมีแม่ชีประทิน ขวัญอ่อน (ประธานสถาบันแม่ชีไทย และประธานกรรมการมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา) เป็นผู้รับใบอนุญาต แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย เป็นผู้จัดการ และแม่ชีศรีสลับ อุปมัย
เป็นครูใหญ่

ต่อมาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยามุ่งหวังจะน้อมนำศาสนธรรมมาแก้ปัญหาและเยียวยาสภาพจิตใจของเยาวสตรี จึงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยมีกิจวัตรประจำวัน คือ การรักษาศีล 5 สวดมนต์ ทำสมาธิ และมีหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เป็นหลักสูตรภาคบังคับเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาในส่วนของแม่ชี และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม พัฒนาจิตใจ เยาวสตรีให้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปควบคู่กับการฝึกฝนทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น การเพาะเห็ด ทำเบเกอรี่ ตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

ปัจจุบันโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวสตรีทุกวัยให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม และพัฒนาเยาวสตรีผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งของสังคมต่อไป

เป็นคนดี มีทักษะชีวิต และมีจิตอาสา