โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

TJV got talentเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของนักเรียน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความกล้าแสดงออก