โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ม.2-3กิจกรรมอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ตามนโยบายของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับช่วงวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม