โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ชมรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้นำนักเรียนชมรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลน ที่ ต.คลองโคน จ.สมุทรสมคราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน รวมทั้งเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลม ในฤดูมรสุม และอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ