โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

อบรมเทคนิคการพูดอาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ มาให้ความรู้กับนักเรียนธรรมจารินีวิทยาในเรื่องของเทคนิคการพูด การออกเสียงและการใช้ท่าทางอย่างถูกต้อง ทั้งนี้นักเรียนได้รับประโยชน์ ความรู้และทักษะต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ