โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study : IS )เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่่านมามีการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ในหัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ผ่านระบบโครงงาน,การเรียนรู้แบบSTEM,และได้เพิ่มความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้แบบ IS มากขึ้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณอาจารย์กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เป็นอย่างสูง ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้