โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

อบรมศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้นโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ต้องขอขอบคุณ พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีไชยะ และคณะครูฝึกทุกท่าน ที่ท่านสละเวลามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของศิลปะการป้องกันตัว พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตต่อไป