โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

กิจกรรมค่ายภาษาจีนกิจกรรมค่ายภาษาจีนเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถด้านภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น