โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

แห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ทั้งนี้นักเรียนยังได้ร่วมเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณวัดอีกด้วย