โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

พุทธรักษาเกมส์ 2016กิจกรรมกีฬาสีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 10สิงหาคม 2559 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและคณะครูทุกท่าน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ความร่วมแรงร่วมใจกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและคุณครูมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอีกด้วย