โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โครงการปฏิบัติธรรม บวชหมู่แม่ชี-เนกขัมจารินี และเดินธรรมยาตราโครงการปฏิบัติธรรม บวชหมู่แม่ชี -เนกขัมจารินี และเดินธรรมยาตราเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 25-28 สิงหาคม 2559