โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ทัศนศึกษา ป.1-3ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนอีกด้วย