โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ทักษะอาชีพ ซาลาเปาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้กลับบ้าน ทางโรงเรียนจึงได้นำผู้เชี่ยวชาญอาสา มาฝึกการทำซาลาเปาให้กับนักเรียน