โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ให้เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมฐานต่างๆ