โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์คณะครูพานักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะ บริเวณข้างถนน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ ซึ่งเป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะ ทำเพื่อส่วนรวมตั้งแต่เยาว์วัย และพัฒนาเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต