โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ค่ายภาษาอังกฤษ ม.4-6ค่ายภาษาอังกฤษ จัดขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มั่นใจในตัวเอง เน้นให้นักเรียนได้สื่อสารสนทนากับชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงให้มากที่สุด ฟัง พูด อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม