โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารธรรมจารินีวิทยาโรงเรียนธนาคารธรรมจารินีวิทยาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และเปิดธนาคารอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอปากท่อ มีจุดประสงค์เพื่อรองรับโครงการต่างๆ ที่สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน เพื่อจัดการให้ระบบการจัดการฝากเงิน ถอนเงินของนักเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อฝึกฝรให้นักเรียนรู้จักหลักการบริการ และมีการบริหารงานได้อย่างถูดต้อง เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในพิธีเปิดครั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออีกด้วยค่ะ