โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

คนเก่งธรรมจารินีวิทยา



วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจา อินทรักษา 2. เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทองเนียม 3. เด็กหญิงสุพัตรา สุขสิงห์ 4. เด็กหญิงณัฐริกา อ้อมแก้ว 5. เด็กหญิงวรรธนภรณ์ ชนะคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา 1. นางสาวขวัญชีวา เกษะ 2. นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย์ 3. นางสาวสุภาวรรณ เตียวสกุล 4. นางสาวอภิรดา รัศมี 5. เด็กหญิงนาธิดา ปูเล็ก