โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

คนเก่งธรรมจารินีวิทยาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้รับคัดเลือกไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบระดับประเทศ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานระดับมัธยมศึกษา และรางวัลโล่พระราชทานชมเชยระดับประถมศึกษา และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบระดับประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา