โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐมวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับป.4-6และได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ป.1-3