โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

แห่เทียนพรรษาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ไม่ให้ห่างหายไปจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา