โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

รับโล่รางวัลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนพานักเรียนเข้าเฝ้ารับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากการประกวดการตอบปัญหาธรรม จากวัดหนองหูช้าง เมื่อปี 2559