โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

การแข่งขันกรีฑาจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ผลการแข่งขัน วิ่งผลัด4*400เมตร รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงวรรณิศา ชัยศร นางสาวปราถนา กิจสวัสดิ์ เด็กหญิงกรวิกา พูนศรี. นางสาว ธนพร เปลี่ยนสะอาด วิ่ง800เมตร รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวฐิติชญา อาทิตย์ตั้ง วิ่ง400เมตร รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวปราถนา กิจสวัสดิ์ วิ่ง200เมตร รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาว เก็จมณี เนยเขียว วิ่ง100เมตร รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาว นิตยา อ่อนเบา