โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YESขอขอบคุณมูลนิธิพุทธรักษาที่ให้การสนับสนุนลูกสาวธรรมจารินีคนเก่งได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมที่แคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี