โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ปากท่อพิทยาคมวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ทางผู้จัดได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น วาดภาพ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน ร้องเพลงลูกทุ่ง ฯ ซึ่งทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาก็ได้พานักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้วย ได้รับรางวัลดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ต้น และชมเชยระดับ ม.ปลาย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมและม.ต้น รองชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่ง ญ ระดับ ม.ต้น