โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ผู้บริหารธรรมจารินีวิทยาขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย และท่านผู้จัดการโรงเรียนอาจารย์ชาคริยา พินิจรัตนอนันต์ (อ.หญิง)เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษาจาก Maharishi University of Management (MUM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 28สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ