โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาและนักเรียนคนเก่งกับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” วันที่ ๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รับมอบจากท่านองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ค่ะ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนทุกๆคน ที่อดทนตั้งใจฝึกซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ จนประสบผลสำเร็จ และกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมล เป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ