โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

รับโล่ประทานนักเรียนคนเก่งเข้ารับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมล เป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ