โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-2019) ซึ่งเกิดการระบาดไปทั่วโลก และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่สุด ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ดังต่อไปนี้ ด้านการสร้างความตระหนักและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 2. ทางโรงเรียนมีการจัดทำมาตรการป้องกัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 3. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาแก่นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองผ่านทางเว็ปไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของโรงเรียน และการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภายในโรงเรียน 4. เฝ้าระวังนักเรียนที่ป่วยในโรงเรียน โดยครูประจำชั้นสังเกตอาการของนักเรียน เช่น มีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หายใจเหนื่อยและหอบ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเมื่อพบอาการดังกล่าวทางครูประจำชั้นจะส่งต่อฝ่ายพยาบาลเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น เมื่อดูแล้วมีโอกาสในการเสี่ยงเป็นโรค จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อนำนักเรียนไปพบแพทย์ต่อไป จากนั้นให้ครูประจำชั้นติดตามอาการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 5. ในกรณีที่มีนักเรียนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ให้ครูประจำชั้นและฝ่ายพยาบาลแนะนำให้ไปพบแพทย์ 6. หาก ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้ฝ่ายพยาบาลแนะนำให้ไปพบแพทย์ จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายติดตาม และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 7. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในประเทศ และภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง 8. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองผ่านทางสื่อออนไลน์ของโรงเรียน 9. โรงเรียนแจก Face Shield ฟรี ให้นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน