โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

สอบทุน YESวันที่ 26 พ.ค. 2559 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปสอบคัดเลือกทุน YES โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศเพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง