โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความถนัด มีความสนใจ หรือชื่นชอบกิจกรรมด้านนี้ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาความสามารถให้มีทักษะในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น