โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อ.1 0 59 59 2
อ.2 0 63 63 2
อ.3 0 69 69 2
รวมอนุบาล 0 191 191 6
ป.1 0 43 43 2
ป.2 0 50 50 1
ป.3 0 54 54 1
ป.4 0 42 42 2
ป.5 0 48 48 2
ป.6 0 52 52 1
รวมประถมศึกษา 0 289 289 9
ม.1 0 156 156 4
ม.2 0 115 115 3
ม.3 0 106 106 3
ม.4 0 88 88 3
ม.5 0 47 47 2
ม.6 0 39 39 2
รวมมัธยมศึกษา 0 551 551 17

ข้อมูลนักเรียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563