โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อ.1 23 21 44 2
อ.2 24 46 70 2
อ.3 34 47 81 2
รวมอนุบาล 81 114 195 6
ป.1 0 44 44 2
ป.2 0 35 35 1
ป.3 0 25 25 1
ป.4 0 38 38 2
ป.5 0 40 40 2
ป.6 0 30 30 1
รวมประถมศึกษา 0 212 212 9
ม.1 0 109 109 3
ม.2 0 102 102 3
ม.3 0 82 82 2
ม.4 0 56 56 2
ม.5 0 41 41 2
ม.6 0 31 31 2
รวมมัธยมศึกษา 0 421 421 14

ข้อมูลนักเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562