โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อ.1 0 49 49 2
อ.2 0 60 60 2
อ.3 0 69 69 2
รวมอนุบาล 0 178 178 6
ป.1 0 47 47 2
ป.2 0 54 54 2
ป.3 0 60 60 2
ป.4 0 63 63 2
ป.5 0 56 56 2
ป.6 0 57 57 2
รวมประถมศึกษา 0 337 337 12
ม.1 0 156 156 5
ม.2 0 139 139 4
ม.3 0 102 102 3
ม.4 0 69 69 3
ม.5 0 64 64 3
ม.6 0 45 45 2
รวมมัธยมศึกษา 0 575 575 20

ข้อมูลนักเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2565