โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ขอเชิญอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ จากชมรมหัตถกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน ชมรมวิชาชีพหัตถกรรม เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนศึกษาต่อในระดับอุดศึกษา และส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา